• הוועדה המיוחדת לתכנון ובניה – אלפי מנשה מתכנסת לפחות אחת לחודש ודנה בבקשות לתוכניות בנין עיר (תב"עות) ותוכניות הגשה להיתר בניה.
  • חברי הוועדה: ראש הרשות, חברי המועצה, יועץ משפטי, מבקר המועצה, מהנדס המועצה, אדריכל הועדה, מזכיר הישוב, ומזכירת רישוי בניה.
  • בקשה להיתר בניה חייבת על פי חוק להיות ערוכה ומוגשת על ידי אדריכל, מהנדס או הנדסאי הרשומים בפנקס המורשים.
  • החלטת הוועדה לאישור בקשה להיתר בניה אינה מהווה היתר בניה, היא מותנית לרוב בתנאים ובדרישות אותם יש למלא כתנאי לקבלת היתר בניה.
  • החלטת הוועדה לאישור הבקשה תחשב כבטלה בתום שלושה חודשים מיום החלטת הועדה, אם במשך התקופה האמורה לא הוצא היתר. אם עברו שלושה חודשים מיום החלטת הוועדה בטרם הוצא ההיתר יש לנקוט בכל הליכי הרישוי כאילו לא הוגשה בקשה להיתר.
  • תוקפו של היתר בניה הינו לשלש שנים מיום הוצאתו.