פרטי הזכאות 

הנחה הניתנת עפ"י מבחן ההכנסה ומספר נפשות לבעלי הכנסה נמוכה בהתאם לטבלת הכנסה המתפרסמת ע"י משרד הפנים כמפורט בתוספת הראשונה לתקנה 2 (8) לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות בארנונה), התשנ"ג -1993. 

שיעורי ההנחה 

עפ"י שיעורים ההנחה הקבועים בטבלת ההכנסה כמפורט לעיל.