פטור ארנונה לעסקים בשל משבר הקורונה

בתאריך ה- 21/4/2020 (כ"ז בניסן תש"פ) פורסמה ברשומות בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2), התש"פ – 2020, הוספת "הנחה בשנת 2020 בשל משבר הקורונה" ("התקנה" וה"הנחה" בהתאמה).

התקנה קבעה הנחה בארנונה לעסקים בשיעור 100% הנחה עבור 3 חודשים מלאים לתקופה החזקה בנכס שבין ה- 1/3/2020 ל- 31/5/2020.

לפרטים נוספים הכנס לקישור הבא

כללי

 • המועצה שואבת סמכותה למתן הנחות מחוקים ותקנות שאושרו בכנסות ע"י שר הפנים ואינה רשאית לסטות מהנחיות אלה.
   
 • זכאות עיקר מקבלי ההנחות נקבעת מנתוני המוסד לביטוח לאומי, משרד הבטחון ומשרד האוצר המועברים למחלקת הגזברות. כל זכאי ששמו אינו מופיע ברשימות אלה נדרש להביא אישור מאותם גורמים.
   
 • אם הינכם נכללים ביותר מאחת מקבוצות ההנחות המוזכרות להלן, תוכלו לקבל רק הנחה אחת (אין כפל הנחות), אך תהיה זו ההנחה הגבוהה מבין אלו להן אתם זכאים.
   
 • מבנה שאינו משמש למגורים יהיה זכאי  להנחה מארנונה בשיעורים הקבועים בחוק בששת החודשים הראשונים בלבד.
   
 • לבנין חדש וריק יינתן פטור של 100% בגין 12 חודשים בלבד.
   
 • למחזיק בשני נכסים תינתן הנחה לנכס אחד בלבד- הנכס שבו המחזיק מתגורר  בפועל ועפ"י הכתובת המופיעה בתעודת הזהות.
   
 • אם נמצא מחזיק בנכס זכאי להנחה, וברצונו לשלם ארנונה לשנה מראש, ייהנה המשלם מהנחה נוספת בכפוף להנחיות משרד הפנים וחוק ההסדרים.
   
 • כל הזכאי להנחה בארנונה וחל שינוי במצבו המשפחתי או הכלכלי נדרש להודיע על כך למחלקת גזברות. המועצה תהא רשאית לבדוק נתוני הבקשה ולאמתם  בכל אמצעי חוקי העומד לרשותה. במקרה של אי דיווח למועצה כנדרש לעיל, תהא המועצה רשאית לבטל את ההנחה בארנונה, רטרואקטיבית מיום האירוע ולגבות את ההפרש הכספי ביניהם.
   
 • לא תינתנה הנחות לשנים קודמות אלא לשנת המס הנוכחית בלבד.
   
 • תושב המגלה כי ההנחה שניתנה לו בעבר התבטלה, מוטלת עליו האחריות לפנות לגזברות המועצה לברור הסיבה. כמו-כן, עליו להמציא מסמכים עדכניים התומכים בזכאותו להנחה.