ההנחיות לבקשה לאישור תכניות בינוי או היתר - תיקון תשריט לפני דיון בוועדה.pdf