מגיש הבקשה חייב להיות רשם בספרי המועצה כמחזיק בנכס ומתגורר בו בפועל, עפ"י הרשום בתעודת הזהות.לפני הגשת טופס בקשה להנחה, יש להסדיר תחילה את כל החובות למועצה. 

סדרי הבקשה

  • יש למלא טופס בקשה באופן מלא ובכתב יד קריא וברור.
  • יש לצרף אישורים מתאימים להוכחת הנימוקים עפ"י הוראות הטופס.בקשות ללא אישורים מתאימים לא יטופלו. 
  • הודעה על מתן הנחה תישלח לאחר החלטת וועדת הנחות.
  • שיעור ההנחה שיאושר יהיה עפ"י הנחיות משרד הפנים.