• ארנונה היא מס המוטל עפ"י חוק על המחזיקים בנכס דלא ניידי, במבנים, בדירות, בקרקעות ועוד, מידי שנה.
  • בכל שנה קובעת הממשלה עפ"י חוק ההסדרים במשק את שיעורי עליית הארנונה לעומת השנה הקודמת בכלל הרשויות המקומיות.
  • מועצת הרשות מחליטה כל שנה בצו מיסים על הטלת הארנונה, קובעת את אזורי המס, התעריפים השונים, סוגי הבניינים והשימושים השונים.
  • שינויים מומלצים ע"י מועצת הרשות מחוייבים באישור משרדי הפנים והאוצר.
  • החוק קובע את שיעורי ההנחות והפטורים מארנונה ואת הקבוצות הזכאיות להם.
  • לרשות המקומית אין היתר לחרוג מהם ואין ביכולתם של ראש המועצה או עובדי הרשות לתת או לאשר הנחות או פטורים שלא הוגדרו בחוק ובתקנות.