אדם המבקש לקנות נכס יפנה ראשית למינהל האזרחי ויבקש לראות את מצב רישום הנכס אותו הוא מבקש לרכוש.לאחר מכן, עליו לפנות למועצה ולבדוק בארכיב מחלקת הנדסה אם הנכס הבנוי תואם את היתר הבניה שניתן ע"י הוועדה המקומית.במקרה ויתגלו חריגות בניה, מומלץ שהקונה ידאג לכך שהמוכר יסדיר את כל הטעון תיקון ובכך יימנע הקונה מרכישת נכס עם התחייבויות.כחלק מתהליך הרכישה המוכר חייב להמציא אישור מהמועצה על כך שהנכס נקי מחובות, לרבות חיובים בגין היטלי פיתוח.תהליך בקשת האישור נמשך עד שבועיים מיום הגשת הבקשה במחלקת הגזברות ומותנה בסילוק כל החובות במזומן. 

אישור למינהל האזרחי – תעודה על העדר חובות 

  • לצורך קבלת אישור למינהל האזרחי יש לפעול כדלקמן: 
  • לשלם במזומן את כל החובות למועצה, כולל חיוב הארנונה היחסי המגיע מהמחזיק עד המועד הנקוב באישור הנדוש.
  • להמציא העתק חוזה וכן אישור על זכויות המעביר בנכס מהמינהל האזרחי. 
  • לדווח על פרטי המעביר או המוכר (שם, מס' זהות, כתובת וטלפון). 
  • למלא טופס במחלקת גזברות בצירוף המסמכים המבוקשים (אישור זכויות, חוזה מכירה, צוואה או הסכם אחר, אישור מחלקת הנדסה על בדיקת נכס). 
  • תהליך בקשת האישור נמשך עד שבועיים מיום הגשת הבקשה במחלקת גזברות ומותנה בסילוק כל החובות במזומן. 

 לבקשה לאישור על העדר חובות (בדיקת נכס) לחץ כאן