הממונה על תלונות הציבור:

מבקרת המועצה משמשת גם כממונה על תלונות הציבור.

על פי חוק הרשויות (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח-2008, רשאי כל אדם להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על גוף עירוני מבוקר, כמשמעו בסעיף 170 א(ב) לפקודת העיריות, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו.

הטיפול בתלונה מתבצע כאשר המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה או כאשר המעשה נעשה בניגוד לחוק או נעשה ללא סמכות חוקית או בניגוד למנהל תקין.
הגשת התלונה הינה בכתב ובחתימת המתלונן. אין טיפול בתלונה אנונימית או תלונה טלפונית.
החוק גם קובע כי לא יהיה בירור בתלונה שנידונה או הוכרעה בבית משפט, או תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה, או תלונה שניתנה בה החלטה על פי דין השגה, ערר או ערעור, או תלונה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסבה התלונה.

הממונה על תלונות הציבור רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראה לנכון, ובתום הבירור ימסור תוצאותיה (האם התלונה נמצאה מוצדקת או לא) למתלונן, תוך מתן הודעה מנומקת.

ההבדל בין "פניות ציבור" ל-"תלונות הציבור": 

פניות הציבור: פניות הציבור הינן לצורך טיפול בבעיה נקודתית של תושב על ידי פניה למוקד היישובי.
המוקד העירוני הינו יחידת שליטה ובקרה יישובית המופקד על המענה לפניות תושבים שעניינן קבלה ומסירה של מידע על פעולות ושירותים שמספקת הרשות המקומית, וכן דיווח על מפגעים ומטרדים בשטח המוניציפלי של הרשות.

תלונות הציבור: הממונה מברר תלונות פרטניות על מנת לפתור בעיות במסגרת היחסים בין הציבור הרחב לבין המועצה והגופים המבוקרים, שמירת זכויותיו וקבלת שירות יעיל ואיכותי.

הגדרת זמני טיפול בתלונות הציבור ע"י הממונה:

הטיפול בתלונה

לו"ז לטפול בתלונה

  1. אישור קבלה ראשוני

תוך 3 ימים

  1. עדכון ראשוני בנוגע לטיפול בתלונה

תוך שבועיים ממועד הגשת התלונה

  1. עדכון על טיפול וסגירת התלונה

תוך חודשיים ממועד הגשת התלונה, ובכפוף למורכבות התלונה.

* בפניות הדורשות טיפול מורכב לתקופה שמעבר לחודשיים,
   יינתן עדכון דו-שבועי למתלונן על התקדמות בטיפול בתלונה.

 

 

פרטי התקשרות:

*  תשומת לב לכך כי הממונה על תלונות הציבור מטפלת ככלל בפניות שהועברו תחילה לטיפול הגורמים המקצועיים במחלקות המועצה הרלוונטיות (למשל באמצעות המוקד), ולא טופלו, לדעת הפונה, כנדרש.

  • עדיפות לפניה מקוונת. לשליחת פניה מקוונת לחץ כאן:  טופס תלונות הציבור  
  • פניה בטלפון מס' 09-9538244
  • קבלת קהל בתיאום מראש.