פרטי קב"ס:

שם : ז'קלין קשת
כתובת : גלבוע 116
טלפון: 09-9538252 
נייד: 050-7566417
דואר אלקטרוני: [email protected]
קבלת קהל: בתאום מראש - בימי א' ג' ד'

נוהל קצין ביקור סדיר

1.מטרת הוראת העבודה 
לתאר את פעילות קצין ביקור סדיר במחלקת החינוך במועצה מקומית אלפי מנשה. 
 

2.הגדרות        
2.1.קצין ביקור סדיר – תפקידו לייצג את מדיניות משרד החינוך כלפי כל המערכות (בתי"ס, הורים, רשות מקומית, גורמים טיפוליים) ולדאוג למניעת נשירה ממערכת החינוך. הקב"ס צריך לזהות תהליך "נשירה סמויה" בראשיתו, להתערב ולפעול כדי שהתלמיד/ה ימצאו מסגרת שעונה ליכולתם וצורכיהם. התפקיד מתמקד באיתור, התערבות ומניעת נשירה.          
2.2.חוק לימוד חובה הינו מגיל 3 עד גיל 18 (כיתה י"ב כולל). החוק חל על הרשויות, מוסדות החינוך ועל ההורים.         
 

3.תוכן הוראת עבודה     
3.1.מדיניות משרד החינוך היא "אחזקת התלמידים הלומדים בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים עד גמר כיתה יב' ושילוב מחדש של "נושרים".           
3.2.תחומי אחריות:    
          3.2.1.על ההורים מוטלת אחריות לדאוג ללימוד בנם/ בתם.

3.2.2.החוק פועל נגד הורים שאינם פועלים כנדרש עד גיל 18.

3.2.3.על ביה"ס מוטלת האחריות להביא להתמדתו של התלמידים עד סיום לימודיו.

3.2.4.על הקב"ס מוטלת אחריות לדאוג ליישומו של חוק חינוך חובה (חל"ח) ולייצג את מדיניות ההתמדה של משרד החינוך.                      
 

3.3. איתור:   
          3.3.1.הקב"ס יקבל ממדור גנ"י את רשימת כל חייבי הרישום, בגיל חינוך חובה (בתי"ס וגני ילדים), אשר לא נרשמו, גם לאחר התראה בכתב.

3.3.2.הקב"ס יצור קשר עם ההורים (שיחה, ביקור בית) ויעמוד איתם על חובתם לרשום את הילד למסגרת לימודית.

3.3.3.אם המשפחה עברה לרשות אחרת, יעביר הקב"ס לרשות זו את שמו של הילד והצורך ברישומו.

3.3.4.הקב"ס יקבל פניות לאיתור ממנהלי בתיה"ס, גורמים טיפוליים ועוד, ויפעל לאיתור תלמיד שאינו רשום, בראשית השנה ובמהלכה.

3.3.5.האיתור ייעשה ע"י פניה בכתב של הגורמים הנ"ל, העתקי מכתבים להורים שנשלחו ע"י ביה"ס, דוחות מחשב על נוכחות תלמידים, פניות מיוחדות ומידע מגורמים שיש בידם מידע על שוטטות.

3.3.6.הקב"ס יפנה לכל הגורמים ברשות, המטפלים בתלמידים, לצורך הפניה וטיפול בבעיות היעדרות מלימודים (מנהלים, מורים, יועצות, מח' רווחה/עו"ס, שפ"ח, מחלקת נוער, עובדי קידום נוער).

3.3.7.הקב"ס יקיים סיורים בסביבות בתיה"ס ובמקומות שבהם תלמידים עלולים לשוטט בשעות הלימודים. הקב"ס ינסה לברר את השם, הכתובת וביה"ס וייעזר במשטרה, במידת האפשר.

3.3.8.ברשות הקב"ס רשימות תלמידים בביה"ס ביישוב ומחוץ לו לצרכי מידע.       
 

3.4.טיפול:   
נהלים פורמליים:  
3.4.1. הקב"ס יחזיק ברשותו תיק מעקב אישי לכל תלמיד שבטיפולו. התיק ינוהל באופן שוטף כולל תלמיד במחשב עם פרטי התלמיד ופרטי הורים (נספח 1).

3.4.2.התיק יכלול:        
תרשים טיפול – שיחות, ועדות, פגישות, ביקורי בית, העתקי מכתבים הנוגעים לתלמיד, אבחונים, דוחות והחלטות.

3.4.3. תיק נהלים וחומרי עזר הכולל חוזרי מנכ"ל רלוונטים, נהלי עבודה של הקב"ס, חוק חינוך חובה והגדרתו, סדר ואורחות חיים בביה"ס, ועוד.

3.4.4.תיק תלמידי חוץ: רשימות תלמידים הלומדים מחוץ לרשות ובפנימיות (שם ביה"ס, בעלי תפקידים, מס' טלפון).

3.4.5.תיק גורמי טיפול יכלול מידע של הגורמים המטפלים ותקשורת בינם לבין הקב"ס בעניינו של התלמיד המטופל.       

3.4.6.דיווחים חודשיים בכל תחילת חודש לחודש הקודם במערכת הממ"ר.          

דרכי הטיפול:      

3.4.7.הקב"ס יבוא בדברים עם גורמי ביה"ס והצוות המקצועי שמכיר את התלמיד לשם קבלת מידע ותיאום דרך פעולה.   

3.4.8.הקב"ס ייצור קשר עם התלמיד רק לאחר הודעת ביה"ס להורים ואישור הורים ולאחר מכן ייפגש עם התלמיד לשיחה.

3.4.9.הקב"ס ייצור קשר עם ההורים (שיחה, מכתב, ביקור בית) ויבהיר את חובתם לדאוג לביקור סדיר של התלמיד והחשש להתפתחות תהליכי נשירה.   

3.4.10הקב"ס ייצור קשר עם גורמים טיפוליים המעורבים בנדון לתלמיד, ויפעל בשיתוף פעולה.

3.4.11.הקב"ס ישתתף בישיבות צוות בינמקצועי הדן בתלמיד ששייך לקטגוריית הטיפול שלו.

3.4.12.הקב"ס יעקוב אחר טיפול בתלמיד שבאחריותו שטיפולו הועבר לקצינת מבחן או פקידת סעד לחוק נוער.

3.4.13.הקב"ס ידווח לפיקוח המחוזי על תלמידים במקרים הבאים: כשתופעת ביקור סדיר שלהם היא חמורה; כשמתעוררת בעיה שמעורבים בה גורמים רבים; כשיש בעיה שיש לה הד ציבורי או פניה לתקשורת.

3.4.14.הקב"ס יהיה בקשר שוטף עם בתיה"ס על מנת לעזור ביצירת תוכנית התערבות אישית לתלמיד.

3.4.15.הקב"ס יפעל בביה"ס להפעלת תוכניות שמטרתן מניעת נשירה בשיתוף מח' הנוער במתנ"ס והיחידה לקידום נוער.

3.4.16.הקב"ס יטפל בהכוון של תלמידים אשר נמצאים במעבר בין בתיה"ס ויפעל לשילוב במסגרת המתאימה לצרכיו ויכולתו של התלמיד מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים ומחטיבת הביניים לחטיבה העליונה.

3.4.17.לאחר שילובו של התלמיד במסגרת החדשה יעקוב הקב"ס אחרי תפקודו והשתלבותו ויהיה בקשר עם ביה"ס, יועצות ורכזי שכבה.

3.4.18.נמצא שתלמיד אינו מבקר באופן סדיר בביה"ס, או שאינו מגיע והדבר נגרם ע"י הוריו – יפעל הקב"ס להעמדתם לדין על הפרת חל"ח באמצעות הרשות המקומית וגורמי החוק.

3.4.19.הובהר שהתופעה בסעיף 3.4.20 באה עקב סירוב התלמיד ויש חשש לשוטטות או לשלומו הפיזי והנפשי, יפעל הקב"ס להעברת הנושא לפקידת הסעד לחוק נוער לשם פעולה עפ"י "חוק הנוער טיפול והשגחה".

3.4.20.הקב"ס יהיה מעורב בבעיות ביקור סדיר ומניעת נשירה גם של תלמידים הלומדים מחוץ לרשות או בפנימיות ויפעל בהתאם לנדרש.            
מעקב ודיווח: 

3.4.21.הקב"ס יתעד בתיק האישי של התלמיד כל שיחה, ישיבה, פגישות וכו' לצורך מעקב וטיפול עקבי ושוטף.

3.4.22.תלמיד שבעיית הביקור הסדיר או חשש לנשירה נפתרה – יהיה במעקב של הקב"ס עד לפתרון הבעיה לחלוטין.

3.4.23.התיק האישי יישמר במשרד הקב"ס עד הגיעו של התלמיד לגיל 18.

3.4.24.הקב"ס יערוך דו"ח חודשי על כל התלמידים שבטיפולו ויעבירו לממונה במשרד החינוך שמטפל בנושא, באמצעות מערכת ממ"ר באגף שח"ר.       
 

4.אחריות לביצוע    
      
4.1.מנהלת מחלקת חינוך       
4.2.קצין ביקור סדיר   

תהליך הטיפול באי ביקור סדיר

 

חוזר מנכל מבקור סדיר למניעת נשירה 1 במרס 2017.pdf